Regulamin

Regulamin stosowany od dnia 29.03.2022 r.

Art. 1 Postanowienia Ogólne

 1. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Dealerzy i ich pracownicy (Doradcy) mogą korzystać z Serwisu także na zasadach określonych w odrębnych dokumentach.

Art. 2 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy lub Gościa za pośrednictwem Serwisu.
 3. Usługodawca - Poznajdealera Sp. z o.o., adres siedziby i adres do doręczeń:  al. Stanów Zjednoczonych 26/221, 03-964 Warszawa; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000853787, NIP 1133017885, REGON 386717842, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie: 5000zł, adres poczty elektronicznej: kontakt@poznajdealera.pl, tel.: 697851601.
 4. Usługobiorca - podmiot, który uzyskał dostęp do określonego typu Konta w Serwisie.
 5. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.poznajdealera.pl w języku polskim, za którego pośrednictwem Usługodawca świadczy Usługi.
 6. Konto - przydzielona danemu Usługobiorcy część Serwisu, w której może korzystać z udostępnionych funkcjonalności Serwisu w zależności od typu Konta, po rejestracji i zalogowaniu do Serwisu. Dostępne typy Kont to: Użytkownik, Dealer, Doradca.
 7. Użytkownik - Typ Konta zarządzany przez Usługobiorcę, którym jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usług Serwisu.
 8. Dealer - Typ Konta zarządzany przez Usługobiorcę, który reprezentuje wybrany autoryzowany salon lub serwis samochodowy lub motocyklowy z siedzibą w Polsce.
 9. Niezarejestrowany Dealer - reprezentacja Dealera, który nie ma przypisanego Usługobiorcy, który nim zarządza.
 10. Nieaktywny Dealer - reprezentacja Dealera, który ma przypisanego Usługobiorcę, który nim zarządza, ale nie spełnia warunków określonych w Umowie Abonamentowej.
 11. Doradca - Typ Konta zarządzany przez Usługobiorcę, który reprezentuje rzeczywistego pracownika Dealera.
 12. Nieaktywny Doradca – Doradca, który podlega pod Nieaktywnego Dealera.
 13. Gość - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z ogólnodostępnej części Usług Serwisu, osoba nieposiadająca Konta lub do niego niezalogowana.
 14. Panel - wydzielona część Serwisu dostępna po zalogowaniu do Konta.
 15. Opinia - subiektywna ocena Użytkownika na rzecz Dealera, Niezarejestrowanego i Nieaktywnego Dealera lub Doradcy i Nieaktywnego Doradca. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść swoich wypowiedzi w ramach zamieszczonych Opinii. Opinie muszą być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i spełniać zasady Regulaminu.
 16. Strona Dealera - podstrona w Serwisie, na której wyświetlane są informacje umieszczone przez Dealera i Nieaktywnego Dealera na swój temat lub umieszczone przez Usługodawcę na temat Niezarejestrowanego Dealera.
 17. Strona Doradcy - podstrona w Serwisie, na której wyświetlane są informacje umieszczone przez Doradcę. Strona Nieaktywnego Doradcy jest nieaktywna – nie można jej przeglądać.
 18. Umowa Abonamentowa – pisemny dokument wraz z załącznikami zawarty pomiędzy Usługodawcą a Dealerem, regulujący warunki współpracy Usługodawcy i Dealera w ramach Serwisu.
 19. Oferta Wynajmu - ogłoszenia wynajmu długoterminowego samochodów pobrane bezpośrednio od importera danej marki, które jest wyłącznie informacją handlową, nie stanowi oferty w myśl art. 66 §1. Kodeksu Cywilnego.

Art. 3 Dostępne Usługi

Usługodawca świadczy na warunkach określonych w Regulaminie następujące Usługi:

 1. umożliwia Gościom:
  1. rejestrację jako Nieaktywny Dealer lub Użytkownik;
 2. umożliwia Nieaktywnym Dealerom:
  1. uzyskanie statusu Dealera;
  2. edytowanie publikowanych informacji na swój temat;
  3. zmianę danych do faktury;
  4. pobranie materiałów marketingowych w Panelu Dealera;
 3. umożliwia Gościom i Usługobiorcom:
  1. wyszukiwanie Dealerów, Niezarejestrowanych i Nieaktywnych Dealerów oraz Doradców;
  2. dostęp do informacji prezentowanych przez Dealerów, Nieaktywnych Dealerów lub Doradców;
  3. dostęp do informacji zamieszczonych przez Usługodawcę na temat Niezarejestrowanych Dealerów;
  4. przeglądanie Opinii zamieszczonych przez innych Użytkowników w Serwisie;
  5. skontaktowanie się z wybranym Dealerem poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na Stronie Dealera;
  6. skontaktowanie się z wybranym Doradcą poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na Stronie Dealera lub Doradcy;
  7. wyszukiwanie Ofert Wynajmu;
  8. wysłanie zapytania do wybranego Dealera lub do Usługodawcy w sprawie wyszukanej Oferty Wynajmu; 
 4. umożliwia Usługobiorcom:
  1. zmianę ustawień: hasło, e-mail;
 5. umożliwia Użytkownikom:
  1. dokonanie oceny Opinii zamieszczonych w Serwisie poprzez kliknięcie przycisku “Przydatna opinia”;
  2. dodawanie Opinii poprzez udostępniony formularz na Stronie Dealera lub Doradcy;
  3. przeglądanie wystawionych przez siebie Opinii;
  4. przeglądanie wiadomości wymienianych z Dealerem lub Doradcą na temat wystawionych przez siebie Opinii;
  5. ustawienie imienia i nazwiska, zmiana jest możliwa tylko przez Usługodawcę.

Art. 4 Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik, Gość i Nieaktywny Dealer korzystają z Usług Serwisu dobrowolnie i nieodpłatnie. 
 2. Za dodanie Opinii w Serwisie nie przysługuje wynagrodzenie. 
 3. Warunki świadczenia Usług Serwisu na rzecz Dealera i Doradcy świadczone są na zasadach odrębnego regulaminu, w zakresie w jakim warunki te nie zostały wskazane w niniejszym Regulaminie.
 4. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. na czas nieoznaczony umowa o świadczenie Usługi polegającej na:
   1. wyszukiwaniu Dealerów, Niezarejestrowanych i Nieaktywnych Dealerów oraz Doradców;
   2. dostępie do informacji prezentowanych przez Dealerów, Nieaktywnych Dealerów lub Doradców;
   3. dostępie do informacji zamieszczonych przez Usługodawcę na temat Niezarejestrowanych Dealerów;
   4. przeglądaniu Opinii zamieszczonych przez innych Użytkowników w Serwisie;
   5. przeglądaniu historii wiadomości wymienianych z Dealerem lub Doradcą;
   6. przeglądaniu wystawionych Opinii przez Użytkownika w jego Panelu;
   7. wyszukiwaniu i przeglądaniu Ofert Wynajmu długoterminowego dostępnych w Serwisie;
  2. na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą skorzystania z Usługi - umowa o świadczenie Usługi polegającej na:
   1. skontaktowanie się z wybranym Dealerem poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na Stronie Dealera;
   2. skontaktowanie się z wybranym Doradcą poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na Stronie Dealera lub Doradcy;
   3. dodawaniu Opinii poprzez udostępniony formularz na Stronie Dealera lub Doradcy;
   4. ocenie Opinii zamieszczonych w Serwisie poprzez kliknięcie przycisku “Przydatna opinia”;
   5. uzyskaniu statusu Dealera;
   6. zmianie ustawień: hasło, e-mail, login;
   7. zmianie danych do faktury;
   8. rejestracji jako Nieaktywny Dealer lub Użytkownik;
   9. edytowaniu publikowanych informacji na swój temat;
   10. skontaktowanie się z wybranym Dealerem poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie Oferty Wynajmu;
 5. Warunkiem korzystania z Serwisu jest korzystanie z urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz powszechnie używaną przeglądarką internetową z obsługą plików cookie, HTML5, CCS3 i Javascript, z włączoną transmisją danych SSL.
 6. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oferowanego przez podmioty inne niż Usługodawca. 
 7. W przypadku zamieszczania przez Użytkownika plików - informacja o formacie i rozmiarze pliku, jaki Użytkownik może dodać, jest podana na odpowiedniej stronie Serwisu, w transparentny i zrozumiały  sposób informując o dopuszczalnych parametrach pliku. 
 8. Regulamin jest dostępny nieprzerwanie w stopce na stronie głównej Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na trwałym nośniku w każdym czasie.
 9. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 10. Integralną część Regulaminu stanowią jego załączniki:
  1. Polityka prywatności – Załącznik nr 1
  2. Polityka cookie – Załącznik nr 2
 11. Usługobiorca potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz potwierdza akceptację warunków Regulaminu poprzez zaznaczenie checkboxa znajdującego się na stronie Serwisu, widocznego w trakcie rejestracji, zawierającego oświadczenie o treści „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Serwisu i akceptuję jego treść”. Usługobiorca i Gość zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.
 12. Usługodawca jest uprawniony do świadczenia w ramach Serwisu innych usług, w tym odpłatnych, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach lub umowach.
 13. Serwis internetowy jest własnością Usługodawcy. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie i zgodny z Regulaminem.
 14. W Serwisie prezentowane są Opinie, inne treści informacyjne oraz reklamy, przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności reklamowej lub ogłoszeniowej oraz informuje, że:
  1. ma prawo do prezentowania w Serwisie treści reklamowych Dealerów i podmiotów trzecich; 
  2. może wykorzystywać Opinie zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie do celów komercyjnych, marketingowych, zgodnie z Art. 9 Regulaminu; 
  3. może wykorzystywać każdą stronę Serwisu do celów komercyjnych, jako przestrzeń reklamową usług własnych lub usług i towarów Dealerów lub osób trzecich;
 15. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. 
 16. Możliwość wyświetlania stron Serwisu może być ograniczona zabezpieczeniami Serwisu np. poprzez ustawienie limitu aktywnych połączeń z Serwisem.
 17. Możliwość wyświetlania stron Serwisu może być ograniczona przez działanie Usług, np. Strona Doradcy nie będzie wyświetlana dla Nieaktywnego Doradcy.
 18. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego, zasadami Regulaminu, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjmowanymi zasadami postępowania odnoszącymi się do innych użytkowników Internetu (tzw. Netykieta).
 19. Zabronione jest używanie i dostęp do Serwisu za pomocą automatycznych rozwiązań informatycznych, np. botów, robotów, robaków, jak i innych kodów, aplikacji i skryptów, plików lub narzędzi automatyzujących, w jakimkolwiek celu.
 20. Zabronione jest stosowanie rozwiązań informatycznych i podejmowanie jakichkolwiek działań wpływających negatywnie na Serwis lub na jego dostępność, efektywność i stabilność.
 21. Zabronione jest kopiowanie, reprodukcja, modyfikowanie lub rozpowszechnianie treści zamieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody Usługodawcy. Dotyczy to w szczególności treści prezentowanych przez Dealerów i Doradców oraz Opinii zamieszczonych w Serwisie zarówno w całości, jak i ich fragmentów.
 22. Dozwolone jest rozpowszechnianie linków do Serwisu. 
 23. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis funkcjonował poprawnie i w sposób ciągły. 
 24. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy wynikające z awarii, błędów technicznych i prac serwisowych. 
 25. Za awarię uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Usługobiorców utraciła możliwość korzystania z Usług. 
 26. Za błąd techniczny uznaje się błędy niewpływające w znacznym stopniu na korzystanie z Usług.
 27. Prace serwisowe to działania uniemożliwiające korzystanie z Usług, mające na celu usprawnianie Serwisu, wykonywane przez Usługodawcę lub podmioty współpracujące z Usługodawcą, takie jak między innymi: modernizacja oprogramowania, naprawa awarii i błędów technicznych, wprowadzanie nowych i modyfikowanie obecnych Usług. 
 28. Usługodawca zobowiązuje się do tego, żeby prace serwisowe dotyczące czynności innych niż naprawa awarii, były (w miarę możliwości) wykonywane w godzinach nocnych (tj. w godzinach pomiędzy 21:00-7:00), tak żeby zminimalizować negatywne skutki tych prac dla Usługobiorców.
 29. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. W takiej sytuacji Usługodawca zamieści w Serwisie informację o trwających pracach konserwacyjnych i przewidywanej dacie ich zakończenia. 
 30. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju i zakresu świadczonych Usług oraz zmian interfejsu graficznego bez informowania wcześniej o tym fakcie.
 31. Usługodawca nie uczestniczy w zawieraniu umów pomiędzy Usługobiorcami.
 32. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także do zaprzestania świadczenia każdej z jego Usług z uprzednim powiadomieniem Usługobiorców na łamach Serwisu, przeniesienia na osobę trzecią praw do Serwisu, oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.
 33. Każdy podmiot może posiadać tylko jedno Konto. Konta o identycznych danych mogą zostać zablokowane lub usunięte.
 34. Z Konta nie mogą korzystać żadne osoby trzecie, tj. osoby inne niż Usługobiorca przypisany do danego Konta, w tym inni Usługobiorcy niezwiązani z danym Kontem. 
 35. Zakazane jest korzystanie z Konta osoby trzeciej, tj. innego Usługobiorcy.
 36. Usługobiorca jest odpowiedzialny za dane autoryzacyjne umożliwiające dostęp do Konta i ich zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich. W przypadku podejrzenia, że dane zostały ujawnione osobom trzecim, Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie zmienić hasło.
 37. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez Usługodawcę, ponowna rejestracja tego Usługobiorcy wymaga zgody Usługodawcy. W celu uzyskania zgody należy wysłać do Usługodawcy wniosek na adres admin@poznajdealera.pl.
 38. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć swoje Konto bez podania przyczyny poprzez wysłanie wniosku do Usługodawcy na adres admin@poznajdealera.pl.
 39. W przypadku usunięcia Konta dochodzi do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi.

Art. 5 Rejestracja Użytkownika

 1. Gość może zarejestrować w Serwisie Konto jako Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie https://www.poznajdealera.pl/register/ (zakładka Użytkownik).
 2. Aby pomyślnie wypełnić formularz rejestracyjny należy:
  1. Podać unikatowy w całym Serwisie, adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z linkiem do aktywacji Konta.
  2. Podać unikatową imię i nazwisko.
  3. Dwukrotnie wprowadzić identyczne hasło, którego podanie jest wymagane do logowania do Serwisu. Hasło nie może:
   1. mieć mniej niż 8 znaków;
   2. składać się z samych cyfr;
   3. być zbyt podobne do nazwy użytkownika;
   4. być zbyt powszechne;
  4. Zaakceptować oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności zawartych w formularzu rejestracyjnym;
 3. Gość zobowiązany jest podać dane kompletne, zgodne ze stanem faktycznym. Gość zobowiązany jest zapewnić, że podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich.
 4. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy zatwierdzić go i wysłać naciskając przycisk “Zarejestruj się”.
 5. Następnie automatycznie na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość. Należy postępować zgodnie z instrukcją załączoną w wiadomości, kliknąć link aktywacyjny, który się w niej znajduje. Gość zostanie przekierowany do strony, na której powinien potwierdzić swój adres e-mail. Po naciśnięciu przycisku “Potwierdź” zostanie przekierowany do swojego Konto Użytkownika, co kończy proces rejestracji.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Kont Użytkowników, którzy nie potwierdzili adresu e-mail i nie zakończyli procesu rejestracji w terminie 1 roku.

Art. 6 Rejestracja Nieaktywny Dealer, uzyskanie statusu Dealera

 1. Gość może zarejestrować w Serwisie Konto jako Nieaktywny Dealer poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie https://www.poznajdealera.pl/register/ (zakładka Dealer)
 2. Aby pomyślnie wypełnić formularz rejestracyjny należy:
  1. Podać dane identyfikacyjne firmy: NIP, Nazwa firmy oraz numer kontaktowy do przedstawiciela firmy.
  2. Podać unikatowy w całym Serwisie, adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z linkiem do aktywacji Konta.
  3. Dwukrotnie wprowadzić identyczne hasło, którego podanie jest wymagane do logowania do Serwisu. Hasło nie może:
   1. mieć mniej niż 8 znaków;
   2. składać się z samych cyfr;
   3. być zbyt podobne do nazwy użytkownika;
   4. być zbyt powszechne;
  4. Zaakceptować oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności zawartych w formularzu rejestracyjnym;
 3. Gość zobowiązany jest podać dane kompletne, zgodne ze stanem faktycznym. Gość zobowiązany jest zapewnić, że podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich.
 4. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy zatwierdzić go i wysłać naciskając przycisk “Zarejestruj się”.
 5. Następnie automatycznie na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość. Należy postępować zgodnie z instrukcją załączoną w wiadomości, kliknąć link aktywacyjny, który się w niej znajduje. Gość zostanie przekierowany do strony, na której powinien potwierdzić swój adres e-mail. Po naciśnięciu przycisku “Potwierdź” zostanie przekierowany do swojego Konto Nieaktywnego Dealera.
 6. Dane w zakładka ‘dane do faktury’ służą jako informacje potrzebne do rozliczenia Usług dostępnych po podpisaniu Umowy Abonamentowej i nie muszą być uzupełniane przez Nieaktywnego Dealera.
 7. Usługodawca może skontaktować się z Nieaktywnym Dealerem w celu przedstawienia oferty i podpisania Umowy Abonamentowej.
 8. Nieaktywny Dealer może skontaktować się z Usługodawcą w celu prośby o przedstawienie oferty i podpisania Umowy Abonamentowej.
 9. Po podpisaniu Umowy Abonamentowej i wprowadzeniu przez Usługodawcę niezbędnych informacji w Serwisie, Nieaktywny Dealer uzyskuje status Dealera i może korzystać z Konta o rozszerzonym zakresie Usług, które świadczone są na zasadach odrębnego regulaminu.

Art. 7 Wyszukiwanie i dostęp do informacji

 1. Usługodawca umożliwia wyszukiwanie w Serwisie Dealerów, Niezarejestrowanych i Nieaktywnych Dealerów i Doradców na podstawie: marki samochodu, województwa lub typu świadczonych usług przez Dealera (salon lub serwis), które są przypisane do danego Konta lub prezentowane przez Usługodawcę;
 2. Wyniki wyszukiwania należy rozumieć również jako informacje prezentowane na Stronie Dealera, Niezarejestrowanego i Nieaktywnego Dealera lub Doradcy, a w szczególności dane kontaktowe i Opinie na temat danego Dealera, Niezarejestrowanego i Nieaktywnego Dealera lub Doradcy.
 3. Informacje prezentowane na Stronie Dealera, Nieaktywnego Dealera i każdej Stronie Doradcy, który podlega pod danego Dealera, są publikowane przez tego Dealera, Nieaktywnego Dealera lub Doradcę.
 4. Usługodawca umożliwia wyszukiwanie w Serwisie Ofert Wynajmu na podstawie: marki samochodu lub parametrów oferty;

Art. 8 Formularz kontaktowy

 1. Usługodawca umożliwia kontakt z Dealerem lub Doradcą poprzez dedykowany formularz kontaktowy dostępny na Stronie Dealera lub Doradcy.
 2. Usługodawca umożliwia kontakt z wybranym Dealerem poprzez dedykowany formularz kontaktowy dostępny na Stronie Oferty wynajmu.
 3. Każdy może skontaktować się poprzez formularz z Dealerem lub Doradcą i otrzymać odpowiedź mailem, bądź telefonicznie bezpośrednio do Dealera lub Doradcy w zależności od tego, jaką formę kontaktu wybrał. 
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak odpowiedzi od Dealera lub Doradcy.
 5. Usługodawca ma prawo usunąć wiadomości przypisane do Konta Użytkownika, w szczególności z przyczyn technicznych - niezbędnych do zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania Serwisu, co nie wymaga informowania oraz uzyskiwania zgody Użytkownika.

Art. 9 Opinie

 1. Usługodawca umożliwia wyszukiwanie w Serwisie Opinii na temat Dealerów, Niezarejestrowanych i Nieaktywnych Dealerów i Doradców, i Nieaktywnych Doradców na podstawie: marki samochodu, województwa lub typu świadczonych usług przez Dealera (salon lub serwis), które są przypisane do danego Konta lub prezentowane przez Usługodawcę;
 2. Opinie są powszechnie dostępne dla osób korzystających z sieci Internet.
 3. Dodawanie Opinii przez tego samego Użytkownika może być ograniczane czasowo lub ilościowo (np. maksymalnie 1 Opinia dla 1 Dealera w ciągu 1h lub maksymalnie 5 Opinii w całym Serwisie w ciągu 1h; inne, dowolne wariacje mogą być ustawione przez Usługodawcę jako niedozwolone).
 4. Możliwość dodawania Opinii może być ograniczona zabezpieczeniami Serwisu np. automatyczne blokowanie spamu.
 5. Opinie publikowane w Serwisie są między innymi samodzielnie pisane przez Użytkownika i stanowią subiektywne zdanie Użytkownika w szczególności na temat towarów lub usług oraz jakości nabywanych produktów lub usług świadczonych przez Dealerów i Nieaktywnych Dealerów lub Doradców, lub odpowiedniki rzeczywistej firmy, którą prezentuje Niezarejestrowany Dealer.
 6. Opinie powinny być zredagowane w języku polskim, w sposób przejrzysty, merytoryczny i zrozumiały, przy czym nie mogą zawierać znaków, które powodują, że treść staje się nieczytelna. Opinia nie może bezpośrednio w swej treści zawierać żadnych danych osobowych, teleadresowych, w tym adresów poczty elektronicznej, a także linków do stron internetowych, pod rygorem ich usunięcia przez Usługodawcę.
 7. Niedopuszczalne jest publikowanie w Serwisie w szczególności treści:
  1. Zawierających informacje niezgodne z rzeczywistością, nieaktualne lub mylące;
  2. O charakterze wulgarnym, obraźliwych, agresywnych, niezgodnych z dobrymi obyczajami, naruszająca prawa osób trzecich (np. podważając dobre imię innych Użytkowników);
  3. Nawołujących do agresji i przemocy, nienawiści rasowej, ksenofobii oraz konfliktów międzykulturowych, popierających radykalne postawy społeczne lub przedstawiających takie poglądy (np. wszelkiego rodzaju dyskryminacja ze względu na płeć, wyznanie itp.);
  4. Pornograficznych lub nieobyczajnych;
  5. Promujących używanie narkotyków, nadmierne spożywanie alkoholu albo dotyczących produktów lub usług, których obrót jest prawnie zakazany;
  6. przekazów stanowiących reklamę lub krypto-reklamę;
  7. zawierających uwagi skierowane do Usługodawcy;
  8. w inny sposób nielicujących z charakterem Serwisu.

pod rygorem ich usunięcia przez Usługodawcę.

 1. Usługodawca monitoruje Opinie w celu zapewnienia jak najwyższej jakości Opinii znajdujących się w Serwisie. Usługodawca nie weryfikuje wiarygodności ani zawartości merytorycznej Opinii, ale dba o przestrzeganie zasad Regulaminu.
 2. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu Usługodawca może, w zależności od wagi naruszeń Regulaminu wybrać jedno z dostępnych rozwiązań:
  1. poprosić autora Opinii o jej poprawienie (w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę, pod rygorem usunięcia), w tym celu Usługodawca skontaktuje się mailowo z Użytkownikiem, następnie Usługodawca zamieści poprawioną treść Opinii, którą uzyskał od Użytkownika w formie wiadomości mailowej, skierowanej na adres admin@poznajdealera.pl;
  2. ocenzurować część lub całość Opinii, która narusza postanowienia Regulaminu;
  3. usunąć Opinię z Serwisu.
 3. Jeżeli Usługodawca otrzyma wiarygodną wiadomość lub urzędowe zawiadomienie o bezprawności danych (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), to Opinia której dotyczy zawiadomienie zostanie usunięta.
 4. Każdy, kto stwierdzi lub będzie podejrzewać, że Opinia Użytkownika jest niezgodna z prawem lub postanowieniami Regulaminu, jak również każdy, kto stwierdzi lub będzie podejrzewać, że Opinia może być niezgodna z prawem lub Regulaminem, powinien niezwłocznie poinformować Usługodawcę o fakcie i miejscu zamieszczenia takiej Opinii, na adres admin@poznajdealera.pl lub listownie na adres Usługodawcy.
 5. Opinie mogą zawierać publiczną odpowiedź Dealera lub Doradcy.
 6. Opinie nie służą do prowadzenia dyskusji między Użytkownikiem i Dealerem lub Doradcą. Dealer lub Doradca może rozpocząć prywatną konwersację na temat Opinii w celu wyjaśnienia jej treści.
 7. Każdy zalogowany Usługobiorca może wyrazić swoją aprobatę na temat każdej Opinii zamieszczonej w Serwisie tylko raz dla każdej Opinii poprzez kliknięcie przycisku „Przydatna opinia”.
 8. Użytkownik może przeglądać wystawione przez siebie Opinie oraz konwersacje na ich temat w swoim Panelu.
 9. Wszelkie treści zamieszczane przez Użytkowników Serwisu, nie wyłączając komentarzy do Opinii, mogą być wykorzystywane w całości lub w części przez Usługodawcę w ramach Serwisu w dowolny sposób i w dowolnym celu, zgodnym z obowiązującym prawem (w szczególności z poszanowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych), w tym również w celu promocyjnym i marketingowym, a także mogą być prezentowane na stronach internetowych Dealerów.
 10. Usługodawca uprawniony jest do promowania funkcjonalności Serwisu i Usług świadczonych za jego pośrednictwem i zastrzega wykorzystanie zamieszczonych przez Użytkowników Opinii przez ich publikowanie w całości lub w części, a także komentarzy do tych Opinii we wszelkich źródłach informacji oraz materiałach promujących Usługę i Serwis (zwłaszcza: prasa, foldery/plakaty/broszury reklamowe, publikacje elektroniczne, strony internetowe, statystyki, raporty, zestawienia) oraz za pośrednictwem dowolnego medium (w szczególności: radio, telewizja, prasa drukowana, rozpowszechnianie w sieci Internet). Publikacja, o której mowa w poprzednim zdaniu będzie odbywać się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
 11. W każdym przypadku, w którym Opinia Użytkownika lub publiczna odpowiedź Dealera lub Doradcy na Opinię stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik, Dealer lub Doradca z chwilą zamieszczenia jej w Serwisie udziela Usługodawcy bezpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji na korzystanie z tego utworu, z prawem do udzielania sublicencji na rzecz partnerów Usługodawcy (w tym Dealerów), na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalania dowolną techniką, zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, w tym w sieci Internet wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie odpowiedzi w bazach danych, wykorzystania odpowiedzi w celu promocji Usługodawcy i prezentacji w Serwisie;
  2. dokonywania modyfikacji zawartości Opinii (bez naruszania pierwotnego przekazu/sensu Opinii)  - wymaganych przez specyfikę medium internetowego, urządzeń mobilnych, w tym przetworzenia Opinii, do udostępnienia audiowizualnego; prawo wykorzystywania w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej, w całości, we fragmentach, wraz z prawem wprowadzania do obrotu; prawo do tworzenia opracowań; wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie;
  3. publicznego odtwarzania, wykonywania oraz nadawania (w tym w telewizji, w dowolnej technologii), a także publicznego rozpowszechniania Opinii (w dowolnym formacie, w tym opracowań) w sieci Internet, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje;
  4. wykorzystanie utworów w celu marketingowym lub promocyjnym - z poszanowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
 12. W każdym przypadku, w którym Opinia Użytkownika stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik zezwala Usługodawcy na nieodpłatne wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu, tj. w szczególności na jego modyfikowanie, dokonywanie w nim skrótów i zmian redakcyjnych, z prawem dalszego udzielania takiego zezwolenia, a także na włączanie do utworu treści pochodzących od innego Użytkownika lub włączanie utworu, lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika, z tym zastrzeżeniem, że modyfikacje i zmiany nie będą dokonywane w sposób mogący wpłynąć na pierwotny przekaz/sens zawarty w Opinii przez Użytkownika lub w sposób mogący w jakikolwiek sposób narazić Użytkownika na ośmieszenie, zniewagę, obrazę czy naruszenie jego godności.
 13. Dealer lub Doradca może nie zgodzić się z Opinią i ją odrzucić. W takim przypadku Dealer lub Doradca mają 5 dni od wystawienia Opinii na porozumienie się z jej autorem poprzez prywatną konwersację. Niezależnie od przebiegu konwersacji Opinia zostanie automatycznie opublikowana po 5 dniach od wystawienia Opinii. Automatycznie opublikowanie Opinii nie wyklucza możliwości dalszej rozmowy z Użytkownikiem na temat Opinii.
 14. Usunięcie Konta nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji, a uprawnienia Usługodawcy określone w Art. 9 pozostają w mocy również po rozwiązaniu umowy.
 15. Usunięcie Konta może nie powodować automatycznego usunięcia wszystkich Opinii, jakie Użytkownik zamieścił w Serwisie i Opinie te nadal mogą być prezentowane w Serwisie. Usługodawca w takiej sytuacji ma prawo do dalszego korzystania z udzielonych przez Użytkownika licencji na korzystanie z Opinii. Użytkownik, który chciałby usunąć zamieszczoną przez siebie Opinię, powinien zwrócić się na adres korespondencyjny Usługodawcy lub drogą elektroniczną: admin@poznajdealera.pl przed usunięciem konta, gdyż po usunięciu konta nie będzie możliwości połączenia opinii z kontem. W takim wypadku to użytkownik będzie musiał wykazać każdorazowo, że jest autorem danej opinii. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia lub zabezpieczenia Opinii na nośniku danych, jeżeli jest to wymagane decyzjami odpowiednich organów.
 16. Opinie publikowane w Serwisie są również opiniami zebranymi z oficjalnych wizytówek Dealerów w serwisie Google Maps. Opinie takie są w Serwisie odpowiednio oznaczone.
 17. Doradcy mogą być oznaczani jako nie podlegający ocenie -  w takim przypadku ocena nie jest prezentowana i brak jest możliwości oddania oceny takiemu Doradcy.

Art. 10 Oferty Wynajmu

 1. Usługodawca prezentuje w Serwisie Oferty Wynajmu długoterminowego samochodów, które są wyłącznie ogłoszeniami i nie stanowią oferty w myśl art. 66 §1. Kodeksu Cywilnego.
 2. Oferty mają na celu zapoznanie Usługobiorcy z daną marką i ułatwienie wyszukiwania najlepiej dopasowanego samochodu do preferencji Usługobiorcy dzięki porównaniu różnych ofert Importerów prezentowanych marek ze sobą.
 3. Publikowane zdjęcia są jedynie ilustracją.
 4. Wszelkie informacje przedstawione na tej stronie Oferty Wynajmu zostały zamieszczone wyłącznie w celach poglądowych i są orientacyjne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.
 5. Wysłanie zapytania na podstawie informacji zawartych na stronie za pomocą formularza elektronicznego oznacza zgłoszenie zainteresowania wybranym modelem samochodu w danej specyfikacji i wyrażenie zgody na kontakt ze strony Dealera w celu przedstawienia szczegółowej oferty sprzedaży i finansowania.
 6. Jeżeli Serwis nie zaproponuje żadnego Dealera do wysłania zapytania, to Usługobiorca dostanie możliwość wysłania zapytania do Usługodawcy, a ten deklaruje niezwłocznie przekazać zapytanie do wybranego przez siebie Dealera, który przejmie dalszy kontakt z Usługobiorcą. 
 7. Usługodawca może skontaktować się z Usługobiorcą w celu doprecyzowania zapytania przed jego wysłaniem do Dealera.

Art. 11 Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Rażącym naruszeniem Regulaminu jest zamieszczanie przez Użytkownika w Serwisie danych o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik zamieszczając Opinię ma obowiązek zapewnić, że treść i forma Opinii nie narusza przepisów prawa oraz Regulaminu.
 3. Użytkownik zamieszczając Opinię ma obowiązek zapewnić, że dysponuje niezbędnymi  prawami i zgodami wymaganymi przepisami prawa do zamieszczania treści Opinii (w szczególności oświadcza, że dysponuje niezbędnymi prawami autorskimi lub licencjami oraz zgodami na wykorzystanie wizerunku osób trzecich).   
 4. Zamieszczając Opinie Użytkownik udziela Usługodawcy licencję na zasadach opisanych w Art. 9.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, w tym tzw. "lokowania produktu";
  2. niekorzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
  3. zamieszczania Opinii odzwierciedlających wyłącznie jego osobiste i rzeczywiste doświadczenia.
 6. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W tym celu należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Poznajdealera Sp. z o.o. ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 26/221, 03-964 Warszawa lub e-mail admin@poznajdealera.pl

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

“Informuję o odstąpieniu od umowy zawartej dnia [...] w serwisie poznajdealera.pl

Imię i nazwisko:

Data:

Adres e-mail (podany podczas rejestracji lub późniejszej edycji Konta): “

 1. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.

Art. 12 Prawa i obowiązki Nieaktywnego Dealera

 1. Rażącym naruszeniem Regulaminu jest zamieszczanie przez Nieaktywnego Dealera w Serwisie danych o charakterze bezprawnym.
 2. Nieaktywny Dealer ma obowiązek prezentować dane zgodne ze stanem faktycznym musi reprezentować wybrany autoryzowany salon lub serwis samochodowy z siedzibą w Polsce. W przypadku podania fikcyjnych danych, Usługodawca może upomnieć Nieaktywnego Dealera i poprosić o poprawienie danych lub usunąć Konto Nieaktywnego Dealera.
 3. Nieaktywny Dealer ma prawo Uzupełnić wszystkie dane, do których ma dostęp, jednak część z nich nie będzie widoczna na Stronie Dealera bez uprzedniego podpisania Umowy Abonamentowej.
 4. Nieaktywny Dealer ma prawo wykorzystywać Serwis wyłącznie w celu promocji własnych towarów i usług.
 5. Nieaktywny Dealer ma obowiązek dbać o dobre imię Usługodawcy.
 6. Nieaktywny Dealer ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W tym celu należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Poznajdealera Sp. z o.o. ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 26/221, 03-964 Warszawa lub e-mail admin@poznajdealera.pl

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

“Informuję o odstąpieniu od umowy zawartej dnia [...] w serwisie poznajdealera.pl

Nazwa firmy:

Imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę:

Data:

Adres e-mail (podany podczas rejestracji lub późniejszej edycji Konta): “

 1. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.

Art. 13 Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca ma prawo zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Usług Serwisu bądź uniemożliwić dostęp do jego Opinii, jak i jakiejkolwiek treści (blokada lub usunięcie treści w całości lub w części), w każdym przypadku naruszenia Regulaminu i zasad korzystania z Serwisu przez Użytkownika lub jego działań w Serwisie sprzecznych z obowiązującym prawem, zwłaszcza gdy:
  1. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub gdy z winy Użytkownika świadczenie Usług na jego rzecz okaże się niemożliwe;
  2. otrzymano, uprzednio potwierdzone urzędowe zgłoszenie lub wiarygodne powiadomienie, z którego wynika, że Użytkownik działa na szkodę innych Usługobiorców;
  3. Użytkownik narusza interesy i dobre imię Usługodawcy;
  4. zamieszczona przez Użytkownika Opinia powiela inną Opinię, została zamieszczona z tzw. tymczasowego adresu poczty elektronicznej, została skopiowana w całości lub w części od innych Użytkowników lub od podmiotu opiniowanego, została wystawiona w sposób wskazujący na zautomatyzowany proces lub za pomocą rozwiązań pozwalających na uniknięcie analizy ruchu sieciowego (została wykryta przez automatyczny filtr antyspam);
 2. W przypadku, gdy działania Użytkownika narusza postanowienia Regulaminu, Usługodawca jest uprawniony:
  1. upomnieć Użytkownika, za pośrednictwem e-mail w drodze komunikatu w ramach jego Konta o działaniach Usługodawcy związanych z aktywnością Użytkownika w Serwisie;
  2. uprzednio powiadomić Użytkownika na jego E-mail o konieczności zablokowania Opinii lub możliwości korzystania z Serwisu z jednoczesnym wezwaniem do zaniechania naruszeń Regulaminu;
  3. za uprzednim powiadomieniem Użytkownika ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych Usług świadczonych w ramach Serwisu;
  4. uzależnić korzystanie z Serwisu lub publikację Opinii od potwierdzenia przez Użytkownika wiarygodności Opinii dowodami (np. dokumentacją przebiegu reklamacji lub dokumentacją złożenia zamówienia);
  5. zawiesić w uzasadnionych przypadkach na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika;
  6. usunąć lub zablokować Opinię lub jej część, jeśli zostanie stwierdzona lub wykazana jej nieprawdziwość bądź nieaktualność;
  7. odstąpić od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie Regulaminu jest nieznaczne, a jego stopień umożliwia takie odstąpienie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach (np. na podstawie zgłoszenia), do przeniesienia Opinii Użytkownika we właściwe miejsce Serwisu, np. gdy Opinia została omyłkowo wystawiona niewłaściwemu Dealerowi lub Doradcy, jeśli jej treść jednoznacznie wskazuje na błąd, co nie wymaga zgody Użytkownika.

Art. 14 Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Poznajdealera sp. z o.o.. ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 26/221, 03-964 Warszawa, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: admin@poznajdealera.pl.
 2. Reklamacja powinna być sporządzona w języku polskim, zawierać przedmiot reklamacji oraz zwięzłe, przejrzyste i zrozumiałe uzasadnienie.
 3. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub niezgodne z prawem nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje niewymagające uzupełnienia będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 30 dni.
 5. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne wymaga uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zgłasza się do podmiotu, który zgłosił reklamację do jej uzupełnienia i wskazuje, w jakim zakresie reklamacja powinna być uzupełniona.
 6. Usługodawca zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji, która wymaga uzyskania dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w świadczoną Usługę lub Konto, w celu identyfikacji nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, jak i ewentualnej modyfikacji.
 8. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na swój E-mail lub adres do korespondencji, jeżeli wybrał zgłoszenie reklamacji w formie listu.

Art. 15 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, w związku z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jest Usługodawca - Poznajdealera Sp. z o.o., adres siedziby i adres do doręczeń:  al. Stanów Zjednoczonych 26/221, 03-964 Warszawa; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000853787, NIP 1133017885, REGON 386717842, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie: 5000zł, adres poczty elektronicznej: kontakt@poznajdealera.pl, tel.: 666-300-015.
 2. Wszelkie zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych w ramach Serwisu, w tym cele przetwarzania oraz prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawarte są w Polityce Prywatności i Polityce Plików Cookies, dostępnych w Serwisie, które stanowią integralną część Regulaminu.

Art. 16 Wypowiedzenie umowy

 1. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień umownych, Użytkownik może wypowiedzieć umowę w każdym czasie i bez podawania przyczyny.
 2. Użytkownik w celu wypowiedzenia umowy powinien przesłać oświadczenie na adres: Poznajdealera sp. z o.o. ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 26/221, 03-964 Warszawa lub e-mail admin@poznajdealera.pl.
 3. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w sytuacji naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, w tym także do zablokowania dostępu lub usunięcia Konta Użytkownika, który korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem. Rozwiązanie umowy dokonane w takiej sytuacji przez Usługodawcę może wiązać się z usunięciem wszelkich danych Użytkownika albo usunięciem zamieszczonej przez niego Opinii w Serwisie.

Art. 17 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu Usługodawca zamieści informację o zmianie Regulaminu w Serwisie wraz z zestawieniem przewidywanych zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie widoczna w Serwisie przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych.
 2. Usługodawca dodatkowo poinformuje każdego Użytkownika i Nieaktywnego Dealera o zmianie Regulaminu, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu w życie, wysyłając w tym celu stosowną informację na adres e-mail Użytkownika i Nieaktywnego Dealera, wraz z załączeniem zestawienia proponowanych zmian lub wyraźnym odesłaniem do miejsca, w których widnieje takie zestawienie.
 3. Użytkownik lub Nieaktywny Dealer, który nie akceptuje treści nowego Regulaminu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Usługodawcę i w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o planowanej zmianie Regulaminu, rozwiązać umowę poprzez usunięcie Konta. Informację tę należy przekazać na adres admin@poznajdealera.pl. Poinformowanie Usługodawcy o braku akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy.
 4. Komunikacja między Usługodawcą a Użytkownikiem lub Nieaktywnym Dealerem może odbywać się tylko poprzez adres e-mail podany podczas rejestracji lub poprzez adres zmieniony w trakcie korzystania z Serwisu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 6. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://www.poznajdealera.pl/ korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Usługodawcy lub publikujących je Usługobiorców.
 8. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://www.poznajdealera.pl/ wymaga pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Usługodawcy.
 9. Korzystanie z funkcji i treści Map Google podlega aktualnym w danym momencie wersjom: 
  1. (1) Google Dodatkowe warunki korzystania z Map/Google Earth pod adresem https://maps.google.com/help/terms_maps/
  2. (2) Polityka prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/privacy

Załącznik nr 1 - Polityka Prywatności

Załącznik nr 2 - Polityka Plików Cookie

Twoja opinia została wysłana do moderatora.

Poznaj cykl życia opinii »